Privacy en gegevensbescherming

 

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit bij het beheer van AGST Draht- und Biegetechnik GmbH. Gebruik van de AGST Draht- und Biegetechnik GmbH website is over het algemeen mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

 

De verwerking van persoonsgegevens, bijv. De naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die van toepassing zijn op AGST Draht- und Biegetechnik GmbH. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen geïnformeerd over hun rechten door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH heeft als verwerkingsverantwoordelijke talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een ​​zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Desalniettemin kunnen gegevensoverdracht via internet over het algemeen beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

 

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van AGST Draht- und Biegetechnik GmbH is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt door de Europese richtlijn en regelgever bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn voor zowel het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken we de volgende termen:

 • a) Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare persoon is een natuurlijke persoon die, direct of indirect, met name door het toekennen van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer bijzondere kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

 • b) betrokkene

Getroffen persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de controller worden verwerkt.

 • c) verwerking

Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, verzamelen, organiseren, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, de openbaarmaking door verzending, distributie of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 • d) beperking van verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.

 • e) Profilering

Profilering is elk type geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens, dat bestaat uit het feit dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Analyseer of voorspel de voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon.

 • f) pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens kan niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Controller of controller

De persoon die verantwoordelijk of verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen voor deze verwerking worden gespecificeerd door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor het benoemen ervan worden verstrekt in overeenstemming met het Unierecht of de wetgeving van de lidstaten.

 • h) Verwerkers

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die mogelijk persoonsgegevens ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) derde

Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of verwerker te verwerken.

 • k) Toestemming

Toestemming is elke uiting van wil die vrijwillig door de betrokkene voor het specifieke geval op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig wordt gegeven in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft dat hij instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens is.

 

2. Naam en adres van de controller

Verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met gegevensbeschermingskarakter zijn:

 

AGST draad- en buigtechnologie GmbH

Overather Strasse 118

51766 Engelskirchen

Duitsland

Tel.: 02263 9240-15

E-mail: agst@agst.de

Website: www.agst.de

 

3. Cookies

De websites van AGST Draht- und Biegetechnik GmbH gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Talrijke websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Met de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door cookies te gebruiken, kan AGST Draht- und Biegetechnik GmbH gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Een cookie kan worden gebruikt om de informatie en aanbiedingen op onze website te optimaliseren in het belang van de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die bijvoorbeeld cookies gebruikt, hoeft zijn toegangsgegevens niet elke keer dat hij de website bezoekt in te voeren, omdat dit wordt uitgevoerd door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde met een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig worden benut.

 

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van AGST Draht- und Biegetechnik GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden vastgelegd: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde verwijzer), (4) de subwebsites die gebruikmaken van een toegangssysteem op onze website kan worden beheerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie die dienen om risico's te voorkomen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt AGST Draht- und Biegetechnik GmbH geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is eerder vereist om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de advertenties ervoor te optimaliseren, (3) om de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en ( 4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor wetshandhaving in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch geëvalueerd door AGST Draht- und Biegetechnik GmbH en ook met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

 

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de gegevensbeheerder door persoonlijke gegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden overgedragen aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van resultaten van het respectieve invoermasker dat wordt gebruikt voor registratie. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn ingevoerd, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de controller en voor hun eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan zorg dragen voor de overdracht aan één of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toerekenbaar is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door te registreren op de website van de controller, worden ook het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider van de betrokkene (ISP), de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen, en indien nodig maken deze gegevens het onderzoeken van gepleegde misdrijven mogelijk. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de gegevensbeheerder te beveiligen. Deze gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze door te geven of de doorgifte wordt gebruikt voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens dient de gegevensbeheerder om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonlijke gegevens op elk moment te wijzigen of volledig uit de database van de controller te verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene op elk moment op verzoek informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene worden opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek of advies van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarvereisten zijn. Een gegevensbeschermingsfunctionaris die met naam wordt genoemd in deze gegevensbeschermingsverklaring en alle werknemers van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking zijn in dit verband als contactpersonen beschikbaar voor de betrokkene.

 

6. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van AGST Draht- und Biegetechnik GmbH krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, wordt bepaald uit het invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt.

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH informeert zijn klanten en zakenpartners regelmatig over het aanbod van het bedrijf door middel van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert om de nieuwsbrief te verzenden. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat door de betrokkene voor het eerst is ingevoerd voor het verzenden van de nieuwsbrief via een dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij het registreren voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en tijd van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen begrijpen en dient daarom als wettelijke bescherming voor de verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Bovendien kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of voor een registratie in dit verband, zoals het geval zou kunnen zijn in geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische omstandigheden. De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de nieuwsbriefservice worden niet doorgegeven aan derden. De betrokkene kan op elk moment het abonnement op onze nieuwsbrief opzeggen. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van toestemming is er in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. Er is ook de mogelijkheid om u op elk moment rechtstreeks uit te schrijven op de website van de controller of om de controller op een andere manier te informeren.

 

7. Nieuwsbrief volgen

De nieuwsbrieven van AGST Draht- en Biegetechnik GmbH bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om opname van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het slagen of mislukken van online marketingcampagnes. Op basis van de ingebouwde trackingpixel kan AGST Draht- und Biegetechnik GmbH herkennen of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden opgeslagen en geëvalueerd door de gegevensbeheerder om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokken persoon. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke toestemmingsverklaring die hierop betrekking heeft in te trekken, die wordt gemaakt via de dubbele opt-in-procedure. Na intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de controller verwijderd. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, interpreteert AGST Draht- und Biegetechnik GmbH deze automatisch als een herroeping.

 

8. Contactoptie via de website

Vanwege de wettelijke voorschriften bevat de website van AGST Draht- und Biegetechnik GmbH informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres voor de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden overgedragen, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

9. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of als dit wordt gedaan door de Europese richtlijn en regelgever of een andere wetgever in wet- of regelgeving, welke van de verwerkingsverantwoordelijke onderwerp, werd verstrekt.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijnen en verordeningen voorgeschreven opslagperiode of een andere bevoegde wetgever verstrijkt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

10. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijn en regelgever verleende recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om te bevestigen of de persoonsgegevens die hem betreffen worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de controller.

 • b) Recht op informatie

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regelgever om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de controller. Daarnaast heeft de Europese richtlijn- en regelgever de betrokkene informatie verstrekt over de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden

 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties

 • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur

 • het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die erop betrekking hebben of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking

 • het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

 • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

 • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking voor de betrokkene

De betrokkene heeft ook het recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de overdracht.

Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de controller.

 • c) Recht op rectificatie

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat wordt verleend door de Europese richtlijn en regelgever om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens over hen te vragen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de controller.

 • d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om van de verantwoordelijke persoon te eisen dat de persoonsgegevens die hem betreffen onmiddellijk worden verwijderd als een van de volgende redenen van toepassing is en als de verwerking niet nodig is:

 • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.

 • De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG of artikel 9, lid 2, onder a), AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG Een verwerken.

 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

 • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG.

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene persoonsgegevens bij AGST Draht- und Biegetechnik GmbH wil laten verwijderen, kunnen ze te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de controller . De functionaris voor gegevensbescherming van AGST Draht- und Biegetechnik GmbH of een andere medewerker zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door AGST Draht- und Biegetechnik GmbH en ons bedrijf als verantwoordelijke persoon is verplicht om de persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 van de AVG, zal AGST Draht- und Biegetechnik GmbH rekening houden met de beschikbare gegevens Technologie en implementatie kosten passende maatregelen, inclusief technische, om andere gegevensbeheerders die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene alle links naar deze persoonsgegevens van deze andere gegevensbeheerders heeft verwijderd of om kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens heeft verzocht voor zover verwerking niet nodig is. De functionaris voor gegevensbescherming van AGST Draht- und Biegetechnik GmbH of een andere medewerker zorgt in individuele gevallen voor het nodige.

 • e) Recht op beperking van verwerking

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.

 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van door AGST Draht- und Biegetechnik GmbH opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kunnen zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de controller. beurt. De functionaris voor gegevensbescherming van AGST Draht- und Biegetechnik GmbH of een andere medewerker zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.

 • f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die door de betrokkene zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG of artikel 9, lid 2 letter a GDPR of op een contract in overeenstemming met artikel 6 para. 1 letter b GDPR en de verwerking wordt uitgevoerd volgens geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of in de uitoefening van officieel gezag, dat is overgedragen aan de verantwoordelijke persoon.

Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20, lid 1 AVG, het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere over te dragen, voor zover dit technisch haalbaar is en zo ja, dit laat de rechten en vrijheden van andere mensen onverlet.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met de door AGST Draht- und Biegetechnik GmbH aangewezen functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.

 • g) Recht op bezwaar

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende hen is toegestaan, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter e of f DS-GVO vindt plaats om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

In het geval van een bezwaar zal AGST Draht- und Biegetechnik GmbH de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende redenen kunnen aantonen voor verwerking die de bescherming, de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene overtreffen, of de verwerking dient om te beweren , Uitoefening of verdediging van juridische claims.

Als AGST Draht- und Biegetechnik GmbH persoonsgegevens verwerkt om direct mail te beheren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen AGST Draht- und Biegetechnik GmbH voor verwerking voor directmarketingdoeleinden, zal AGST Draht- und Biegetechnik GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokken persoon het recht, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens over hen, die wordt uitgevoerd door AGST Draht- und Biegetechnik GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 AVG, om bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van AGST Draht- und Biegetechnik GmbH of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om zijn recht om bezwaar te maken in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht richtlijn 2002/58 / EG, uit te oefenen met behulp van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgevende instantie wordt verleend om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die een rechtsgevolgen voor hen heeft of hen op soortgelijke wijze aanzienlijk beïnvloedt als het besluit (1) niet nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan ​​op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en deze wetgeving neemt passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of nakomen van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt AGST Draht- und Biegetechnik GmbH passende maatregelen om de rechten te beschermen en Om de vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder in ieder geval het recht om de tussenkomst van een persoon door de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, om zijn eigen standpunt te geven en de beslissing te betwisten.

Als de betrokkene rechten wil laten gelden met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kunnen ze op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de controller.

 • i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regelgever om hun toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene zijn recht om zijn toestemming in te trekken wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de controller.

 

11. Gegevensbescherming voor applicaties en in het sollicitatieproces

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van aanvragers met het oog op de afhandeling van het aanvraagproces. Verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is met name het geval als een aanvrager de relevante aanvraagdocumenten via elektronische weg naar de verantwoordelijke voor de verwerking stuurt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Indien de verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de doorgestuurde gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie conform de wettelijke bepalingen. Als de gegevensbeheerder geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager sluit, worden de sollicitatiedocumenten automatisch twee maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit verwijderd, op voorwaarde dat er geen andere legitieme belangen van de gegevensbeheerder zijn die in strijd zijn met de verwijdering. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld de verplichting om bewijs te leveren in een procedure op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

 

12. Rechtsgrondslag voor verwerking

Art. 6 ik stak aan. een AVG dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het leveren van enige andere dienst of overweging, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 ik stak aan. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, ik stak aan. d AVG. Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, dat ik heb aangestoken. f AVG zijn gebaseerd. Verwerkingsactiviteiten die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag indien verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden verondersteld als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke persoon (overweging 47 zin 2 AVG).

 

13. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 verlicht? f GDPR is ons legitieme belang bij het uitvoeren van ons bedrijf ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

 

14. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een ​​contract uit te voeren of te initiëren.

 

15. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken

We zullen u informeren dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. Belastingregels) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. Informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een ​​contract af te sluiten dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die we vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou ertoe leiden dat de overeenkomst niet met de betrokkene wordt gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming verduidelijkt de betrokkene per geval of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of vereist is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens.

 

16. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator voor gegevensbeschermingsverklaring van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH in samenwerking met de gegevensbeschermingsadvocaten van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Advocaten gecreëerd.

 

De functionaris voor gegevensbescherming van AGST Draht- und Biegetechnik GmbH is te bereiken op het adres dat op de homepage staat, bijvoorbeeld de afdeling gegevensbescherming of per e-mail op datenschutz@agst.de .